Диабетно Стъпало

Представлява дегенеративна ставна деструкция (вследствие на педално невропатно ставно заболяване) с нестабилност и хипермобилност на ставата, предизвикани от травма на фона на сензорна невропатия със силно нарушена повърхностна сетивност за допир и болка и загуба на нормалните рефлексни отговори към абнормни въздействия. Днес най-честа причина за това състояние е захарният диабет.

Стъпало на Шарко

Невроартропатията на Charcot или стъпало на Шарко е прогресивно заболяване на мускулно-скелетната система, характеризиращо се със ставна дислокация, патологични фрактури и деформации, прогресивна деструкция на костта и меките тъкани в натоварените от телесната маса стави, разрушаване на костната архитектоника в най-тежки форми. Може да засегне всяка става, но най-често се наблюдава в долните крайници – в глезена и стъпалото.

Етиология

Всяко състояние, което предизвиква сетивна и/или автономна невропатия, както е при диабетното стъпало, може да обуслови синдрома на Charcot. Най-честа причина е захарният диабет, но се проявява и при други невропатно предразполагащи състояния като: хроничен алкохолизъм, лепра, менингомиелоцеле, хемодиализа, мозъчен инсулт, сирингомиелия, вродена безчувственост за болка, наследствена невропатия на Charcot – Marie – Tooth, на Dejerine – Sottas, атаксия на Fredrеich, тумори на гръбначния мозък, дегенеративни увреждания на гръбначния мозък и периферните нерви, амилоидоза, други увреждания на гръбначния мозък и периферните нерви. Парентералното системно приложение на кортикостероиди, phenylbutazone, indomethacin и vincristine могат да допринесат за развитието на артропатията.

Честота

Честотата на синдрома на Charcot варира от 0.1% до 13% в специализираните клиники. Заболеваемостта от невроартропатия на глезена или стъпалото сред диабетната популация е 0.15 – 2.5%. Билатералното ангажиране е под 10% според някои автори и при 30% от случаите с диабет – според други автори. Повторно проявяване е описано при по-малко от 5% от пациентите. Съотношението между мъже и жени е 3:1, а според други проучвания 1:1. Средната продължителност на захарния диабет преди появяването на невроартропатията на Charcot е около 10 години (от 0 до 45 години). Не е установена връзка между тежестта на невроартропатията и тежестта на захарния диабет. Най-често се засяга средната част, свода на стъпалото.