Една от последиците от увеличената продължителност на живота сред населението е нарастването на хроничните заболявания, които включват и хронични рани.

Раната представлява нарушаване целостта на тъканите покриващи тялото, което е свързано със загуба на вещество.

В зависимост от протичането на раневото заздравяване, раните се класифицират като остри и хронични /всяка рана проявяваща тенденция към незарастване повече от четири седмици/.
Много са факторите, които оказват влияние върху раневото заздравяване.

Могат да бъдат разделени основно в две групи – системни /общи/ и локални:
– системни – възраст, хранителен и имунен статус, придружаващи заболявания/ основно захарен диабет, хронична венозна и артериална недостатъчност /, медикаментозно лечение /кортикостероиди, цитостатици/, психосоциално положение, рискови фактори /тютюнопушене, наднормено тегло/.
– локални /от страна на раната/ – степен на нараняване, място на нараняване, степен на бактериална колонизация, състояние на раневото ложе и ръбове, давност на раната.

Видове хронични рани:
– съдови : венозни, артериални, смесени
– декубитални
– диабетни
– специфични

Независимо от вида на раната и степента на тъканна загуба, заздравяването на всяка рана се извършва във фази, които се припокриват във времето и не могат да бъдат разделени една от друга:
– възпалителна ексудативна фаза
– фаза на пролиферация /гранулация/
– фаза на диференциация и ремоделиране /епителизация/

Познаването на раневото заздравяване, както и възможностите за оказване на влияние върху този динамичен и сложен процес, се увеличават значително през последните години, в клиничната практика навлязоха както съвременни превръзки, така и лечението на раните с отрицателно налягане /вакуум аспирационна система/.

Техните предимства пред традиционните превързочни материали са следните:
– осигуряват 100% стерилност /гарантирана от производителя/
– създават физиологична среда в раната
– атравматични при смяна на превръзката
– хипоалергични
– лесни за употреба

Лечение на диабетни рани

Ето част от нашите пациенти:

Това е жена на 86 год с рана в областта на дясна длан.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резултат след 40 дни с нашата терапия